Wu, Yi Xiong

professor and a doctoral tutor.

Ding, Fu Bao

Master of Engeering, Senior Engineer

Copyright: 2011 Shanghai Welding Society Address: 9/F,No. 195,Lane 5008,Hutai Road,Baoshan District,Shanghai   Zip Code: 201907 Contact: Li Ji Wen; Xue Wei

Phone: +86-21-64858626, +86-21-64855758, +86-21-54246519 Fax: +86-21-54260515 technology support: Shanghai Weicheng